Apartamenty – Trójmiasto

 • +48 602-216-102
 • +48 602-214-901
 • biuro@happystay.pl
 • Gdańsk ul. Osiek 10

Regulamin

Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów zamieszczonych na stronie www oraz portalach rezerwacyjnych. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień oraz stanowi jednocześnie,  zawarcie Umowy Najmu Apartamentu między Happy Stay.pl  Irena Słupska, ul. Władysława IV nr 28, 81-361 Gdynia, NIP: 5841376396, Regon 380652024, dalej zwaną Happy Stay, a Gościem, na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.
 2. Niniejsze warunki korzystania z apartamentów, stanowią integralną część umowy najmu Apartamentu, zawartej pomiędzy Gościem a firmą Happy Stay.

Rezerwacja i zmiany w rezerwacji.

 1. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje wiadomość e- mail potwierdzającą rezerwację wraz z adresem apartamentu oraz miejscem odbioru kluczy.
 2. Płatność za pobyt:
  1. – Przy rezerwacjach przez portale rezerwacyjne, płatność gwarantowana jest kartą kredytową lub płatniczą.
  2. – Przy rezerwacjach przez stronę www lub drogą mailową, wymagana jest wpłata minimum 40% wartości rezerwacji, jako opłaty rezerwacyjnej, w ciągu 24 h, na podany w potwierdzeniu rezerwacji rachunek bankowy. Pozostałą kwotę za pobyt, Gość zobowiązany jest wpłacić w dniu przyjazdu podczas meldunku, gotówką lub kartą.
 3. Brak wpłaty  opłaty  rezerwacyjnej  oznacza anulację.
 4. W przypadku rezygnacji z  rezerwacji, nie  przysługuje  zwrot  opłaty rezerwacyjnej.
 5. W przypadku skrócenia pobytu, nie przysługuje zwrot za niewykorzystane doby.
 6. Wszystkie zamiany rezerwacji powinny być dokonywane drogą mailową i powinny zostać zaakceptowane przez  Happy Stay.
 7. Gość zobowiązany jest do uiszczenia gotówką opłaty klimatycznej, wynoszącej: w  Sopocie:  4,30 pln/doba/osoba, w Gdańsku i Gdyni podatku miejskiego: 2,22 pln/doba/osoba.
 8. Każdy Gość zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę za sprzątanie końcowe. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości apartamentu i wynosi od 120 pln do 250 pln. Przy rezerwacji apartamentu przez portale rezerwacyjne, Gość otrzymuje informacje o wysokości opłaty za sprzątanie końcowe, podczas procesu rezerwacji. Przy rezerwacji drogą mailową lub poprzez stronę www, wysokość opłaty za sprzątanie końcowe Gość otrzymuje drogą mailową w potwierdzeniu rezerwacji.
 9. Happy Stay zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w rezerwacji, jeśli  z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku anulowania rezerwacji z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian, dla rezerwacji dokonanych drogą mailową lub przez stronę www, Gościowi nie przysługuje zwrot opłaty rezerwacyjnej. Przy rezerwacjach dokonanych poprzez portale rezerwacyjne, obowiązuje regulamin oferty, w której apartament został zarezerwowany.
 10. Zmiana rezerwacji przez firmę Happy Stay  jest możliwa w wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wynajęcie apartamentu przez firmę Happy Stay. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie Apartamentu, przez dostawcę: prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas firma Happy Stay ma obowiązek zaproponować Gościowi inny termin albo odstąpić od umowy zwracając Gościowi wpłaconą opłatę rezerwacyjną.
 11. Firma Happy Stay  zastrzega  sobie  możliwość,  w  przypadku  awarii  lub  zdarzeń losowych  w  apartamencie,  udostępnienia  apartamentu  zamiennego  o  parametrach  podobnych  do zarezerwowanego.  W  przypadku  braku  zgody  na  zmianę  apartamentu,  umowa  ulega zmianie  a  firma  Happy Stay  ma  obowiązek  zwrotu  Gościowi  w  całości,  pobranej  opłaty rezerwacyjnej.
 12. Oferta oraz podane ceny na stronie www. oraz portalach rezerwacyjnych  mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Koszt pobytu musi zostać potwierdzony przez Happy Stay.

Zasady pobytu

 1. Gość zobowiązany  jest  do  powiadomienia  Happy Stay  o  godzinie  przyjazdu, najpóźniej  na  jeden  dzień  przed  datą przyjazdu.    Powiadomienia  można  dokonać  telefonicznie: 
  + 48 602 216 102  lub mailowo  pod  adresem:  biuro@happystay.pl
 1. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu, do 11:00 w dniu wyjazdu.
 2. Po dokonaniu rezerwacji, Gość otrzymuje szczegółowe informacje odnośnie przekazania kluczy. W godzinach od 9:00 do 20:00 klucze wydawane są bezpłatnie. Wydawanie kluczy po godzinie 20:00 i odbiór kluczy-wymeldowanie, przed godziną 9.00 wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 100 pln (sto złotych).
 3. Happy Stay.pl zastrzega sobie prawo pobierania kaucji zwrotnej, płatnej gotówką, w wysokości  1000 pln w trakcie procesu meldunkowego,  zwrot kaucji nastąpi w dniu wyjazdu Gościa, po sprawdzeniu apartamentu przez pracownika Happy Stay. Kaucja ma na celu zabezpieczenie roszczeń firmy Happy Stay na wypadek zniszczeń.
 4. Gość zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22.00 do 06.00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców. W razie uzasadnionej skargi skierowanej do Happy Stay z powodu zachowania Gościa w apartamencie, osoba reprezentująca firmę Happy Stay ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
 5. Happy Stay zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy, osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a tym samym stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla innych osób oraz mienia.
 6. Apartament służy do celów mieszkalnych. Zabronione jest organizowanie w nim głośnych imprez i sesji fotograficznych.
 7. Liczba osób przebywających w apartamencie musi być zgodna z ilością miejsc noclegowych. W przypadku naruszenia tego punktu, Happy Stay ma prawo rozwiązać Umowę, ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
 8. Firma Happy Stay nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niedogodności  powstałe podczas  pobytu  Gości  związane  z:  pracami  budowlanymi  lub  wykończeniowymi  jakie  mogą  być prowadzone  na  terenie  obiektu  w  którym  usytuowany  jest  apartament,  jak  i  wokół  niego, przerwaniem  z  przyczyn  niezależnych  od  firmy  Happy Stay dostawy  mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami  hałasu  z  nieruchomości  sąsiednich.
 9. W apartamencie oraz w budynku apartamentu obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA i stosowania NIEDOZWOLONYCH UŻYWEK. Za złamanie zakazu, Gość zostanie obciążony kosztami ozonowania apartamentu w wysokości 1000 pln.
 10. Happy Stay nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie: pieniędzy, dokumentów lub innych ważnych lub kosztownych przedmiotów.
 11. Firma Happy Stay nie  ponosi  odpowiedzialności  prawno – cywilnej  z  tytułu roszczeń  w  przypadku  zajścia  nieszczęśliwych  wypadków,  obrażeń  ciała  lub  śmierci  Gości  lub osób  trzecich  na  terenie  apartamentu  w  okresie  pobytu  Gościa. Firma  Happy Stay jest  w  pełni  zwolniona  z  takiej  odpowiedzialności.
 12. W przypadku zgubienia jednego kompletu kluczy do apartamentu, Gość musi liczyć się z kosztem: 500 pln. W przypadku zgubienia pilota do bramy garażowej, Gość musi liczyć się z kosztem: 300 pln.
 13. Przedłużenie pobytu  należy  zgłosić  najpóźniej  do  godziny 15.00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu  objętego  dokonaną  rezerwacją.  Przedłużenie  pobytu  nastąpi  wyłącznie  w  miarę dysponowania  wolnymi miejscami.  Nieuzgodnione przedłużenie godziny wyjazdu Gościa równoznaczne jest z zapłatą za kolejną dobę.
 14. Gość otrzymuje do dyspozycji apartament wraz  z  w pełni  sprawnym  wyposażeniem.  Wszelkie zniszczenia  bądź  uszkodzenia,  które  Gość  zastanie  w  apartamencie,  ma  obowiązek  niezwłocznie zgłosić  pracownikowi  Happy Stay. Brak  zgłoszenia  może  oznaczać obciążenie Gościa kosztami naprawy.
 15. Happy Stay zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w apartamencie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Happy Stay (dostawa mediów, Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament.
 16. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub braki przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód, Gość powinien zawiadomić pracownika firmy Happy Stay.
 17. Gość zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie usuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do apartamentu.
 18. Gość zobowiązuje się o nieprzetrzymywania zwierząt w apartamencie,chyba, że uzgodniono inaczej z biurem Happy Stay. Firma Happy Stay  dopuszcza pobyt  ze zwierzęciem w wynajmowanym apartamencie. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę. Za każdy dzień pobytu zwierzęcia Happy Stay  nalicza dodatkową opłatę wysokości: 50 PLN/doba.
 19. Godzina wyjazdu i zwrot kluczy ustalane jest z osobą reprezentującą Happy Stay. Gość pozostawia obiekt w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał.
 20. Za pobyt dziecka do lat 5 (jedno dziecko na dwoje dorosłych), śpiącego z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagającego pościeli, Happy Stay nie pobiera dodatkowych opłat. Przy dokonywaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do poinformowania o takiej okoliczności.
 21. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona – konieczna jest rezerwacja.

SYTUACJE WYJĄTKOWE

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Happy Stay zastrzega sobie prawo do zaproponowania Gościowi apartamentu zastępczego. Happy Stay  ma prawo, w przypadku  wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, odstąpić od Umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gościa lub jego majątku, nie będzie mogło być zagwarantowane z powodów niezależnych od Happy Stay.  Kwoty wpłacone przez Gościa podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dokonując rezerwacji w firmie Happy Stay,  Gość wyraża zgodę na umieszczenie  jego danych osobowych w bazie danych. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonania kolejnych rezerwacji oraz celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych. Dane powyższe nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom  trzecim. Gość ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kampaniach promocyjnych.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Happy Stay a Gościem jest prawo  polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Happy Stay.