Regulamin

I. Informacje ogólne.

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów zamieszczonych na stronie www oraz portali rezerwacyjnych.  
  Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
  Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie Umowy Najmu Apartamentu między Happy Stay .pl  Irena Słupska ul. Władysława IV nr 28, 81-361 Gdynia,
  NIP: 5841376396, dalej zwaną Happy Stay.pl  a Gościem, na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.
 2. Niniejsze warunki korzystania z apartamentów, stanowią integralną część umowy najmu Apartamentu, zawartej pomiędzy Gościem a firmą Happy Stay.pl.

II. Rezerwacja i zmiany w rezerwacji.

 1. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje wiadomość e- mail potwierdzającą rezerwację wraz z adresem apartamentu oraz miejscem odbioru kluczy.
 2. Płatność za pobyt:
  a. Przy rezerwacjach przez portale rezerwacyjne, płatność gwarantowana jest kartą kredytową lub płatniczą.
  b. Przy rezerwacjach przez stronę www lub drogą mailową, wymagana jest wpłata minimum 40% wartosći rezerwacji, jako opłaty rezerwacyjnej, w ciągu 24 h, na podany w potwierdzeniu rezerwacji rachunek bankowy. Pozostałą kwotę za pobyt, Gość zobowiązany jest wpłacić w dniu przyjazdu podczas meldunku, gotówką lub kartą.
 3. Brak  wpłaty  opłaty  rezerwacyjnej  oznacza anulację  rezerwacji.
 4. W przypadku rezygnacji  z  rezerwacji, nie  przysługuje  zwrot  opłaty  rezerwacyjnej.
 5. W przypadku skrócenia pobytu, nie przysługuje zwrot za niewykorzystane doby.
 6. Wszystkie zmiany rezerwacji powinny być dokonywane drogą mailową i powinny zostać zaakceptowane przez  Happy Stay.pl.
 7. Gość zobowiązany jest do uiszczenia gotówką opłaty klimatycznej, wynoszącej:
  w Sopocie: 4,65 pln/doba/osoba,
  w Gdańsku podatku miejskiego: 2,41 pln/doba/osoba.
 8. Każdy Gość zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę za sprzątanie końcowe. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości apartamentu i wynosi od 110 pln do 290 pln. Przy rezerwacji apartamentu przez portale rezerwacyjne, Gość otrzymuje informacje o wysokości opłaty za sprzątanie końcowe, podczas procesu rezerwacji. Przy rezerwacji drog mailową lub poprzez stronę www, wysokość opłaty za sprzątanie końcowe Gość otrzymuje drogą mailową w potwierdzeniu rezerwacji.
 9. Happy Stay.pl  zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w rezerwacji, jeśli  z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku anulowania rezerwacji z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian, dla rezerwacji dokonanych drogą mailową lub przez stronę www, Gościowi nie przysługuje zwrot opłaty rezerwacyjnej.
  Przy rezerwacjach dokonanych poprzez portale rezerwacyjne, obowiązuje regulamin oferty, w której apartament został zarezerwowany.
 10. Zmiana rezerwacji przez firmę Happy Stay.pl  jest możliwa w wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wynajęcie apartamentu przez firmę Happy Stay.pl Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie Apartamentu, przez dostawcę: prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas firma Happy Stay.pl ma obowiązek zaproponować Gościowi inny termin albo odstąpić od umowy zwracając Gościowi wpłaconą opłatę rezerwacyjną.
 11. Firma Happy Stay.pl zastrzega sobie możliwość, w przypadku awarii lub zdarzeń losowych w apartamencie, udostępnienia apartamentu zamiennego o parametrach  podobnych do zarezerwowanego apartamentu. W przypadku braku zgody na zmianę apartamentu, umowa ulega zmianie a firma Happy Stay.pl ma obowiązek zwrotu  Gościowi w całości, pobranej opłaty rezerwacyjnej.
 12. Oferta oraz podane ceny na stronie www. oraz portalach rezerwacyjnych  mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Koszt pobytu musi zostać potwierdzony przez Happy Stay.pl.

III. Zasady pobytu.

 1. Gość zobowiązany jest do powiadomienia Happy Stay.pl o godzinie przyjazdu, najpóźniej na jeden dzień przed datą przyjazdu.Powiadomienia można dokonać telefonicznie + 48 602 216 102  lub mailowo pod adresem: biuro@happystay.pl.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 w dniu przyjazdu, do 11:00 w dniu wyjazdu.
 3. Po dokonaniu rezerwacji, Gość otrzymuje szczegółowe informacje odnośnie przekazania kluczy. W godzinach od 10:00 do 18:00 klucze wydawane są bezpłatnie. Wydawanie kluczy po godzinie 18:00 i odbiór kluczy-wymeldowanie, przed godziną 08.00 wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 100 pln (sto złotych).
 4. Happy Stay.pl zastrzega sobie prawo pobierania kaucji płatnej gotówką,  w wysokości  od 200 pln do1000 pln, w zależności od wielkości apartamentu, w trakcie procesu meldunkowego, zwrot kaucji nastąpi w dniu wyjazdu Gościa, po sprawdzeniu apartamentu przez pracownika Happy Stay.pl
 5. Gość zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22.00 do 06.00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców. W razie uzasadnionej skargi skierowanej do Happy Stay.pl z powodu zachowania Gościa w apartamencie, osoba reprezentująca firmę Happy stay.pl ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
 6. Happy Stay.pl  zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy, osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a tym samym stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla innych osób oraz mienia.
 7. Apartament służy do celów mieszkalnych. Zabronione jest organizowanie w nim IMPREZ i SESJI FOTOGRAFICZNYCH.
 8. Liczba osób przebywających w apartamencie musi być zgodna z ilością miejsc noclegowych. W przypadku naruszenia tego punktu, Happy Stay.pl ma prawo rozwiązać Umowę, ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
 9. Firma Happy Stay.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu w którym usytuowany jest apartament, jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od firmy Happy Stay.pl  dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich.
 10. W apartamencie oraz w budynku apartamentu obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA i stosowania NIEDOZWOLONYCH UŻYWEK. Za złamanie zakazu, Gość zostanie obciążony kosztami ozonowania apartamentu w wysokości 1000 pln.
 11. Happy Stay.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie: pieniędzy, dokumentów lub innych ważnych lub kosztownych przedmiotów.
 12. Firma Happy Stay.pl nie ponosi odpowiedzialności prawno – cywilnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Gości lub osób trzecich na terenie apartamentu w okresie pobytu Gościa. Firma Happy Stay.pl jest w pełni zwolniona z takiej odpowiedzialności.
 13. W przypadku zgubienia jednego kompletu kluczy do apartamentu, Gość musi liczyć się z kosztem: 500 pln. W przypadku zgubienia pilota do bramy garażowej, Gość musi liczyć się z kosztem: 300 pln.
 14. Przedłużenie pobytu należy zgłosić najpóźniej do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi wyłącznie w miarę dysponowania wolnymi apartamentami. Nieuzgodnione przedłużenie godziny wyjazdu Gościa równoznaczne jest z zapłatą za kolejną dobę.
 15. Gość otrzymuje do dyspozycji apartament wraz z w pełni sprawnym wyposażeniem. Wszelkie zniszczenia bądź uszkodzenia, które Gość zastanie w apartamencie, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić pracownikowi Happy Stay.pl Brak zgłoszenia może oznaczać obciążenie Gościa kosztami naprawy.
 16. Happy Stay.pl. zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w apartamencie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Happy Stay.pl (dostawa mediów, Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament.
 17. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub braki przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód, Gość powinien zawiadomić pracownika firmy Happy Stay.pl
 18. Gość zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie usuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do apartamentu.
 19. Gość zobowiązuje się o nieprzetrzymywania zwierząt w apartamencie,chyba, że uzgodniono inaczej  z biurem Happy Stay.pl. Firma Happy stay.pl dopuszcza pobyt ze zwierzęciem w wynajmowanym apartamencie. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę. Za każdy dzień pobytu zwierzęcia Happy Stay.pl nalicza dodatkową opłatę wysokości: 50 PLN/doba.
 20. Godzina wyjazdu i zwrot kluczy ustalane jest z osobą reprezentującą Happy Stay.pl  Gość pozostawia obiekt w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał.
 21. Za pobyt dziecka do lat 3 (jedno dziecko na dwoje dorosłych), śpiącego z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagającego pościeli, Happy Stay.pl nie pobiera dodatkowych opłat. Przy dokonywaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do poinformowania o takiej okoliczności.
 22. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona – konieczna jest rezerwacja.

IV. Sytuacje wyjątkowe.

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Happy Stay.pl  zastrzega sobie prawo do zaproponowania Gościowi apartamentu zastępczego lub zmiany terminu pobytu. Happy Stay.pl ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, odstąpić od Umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gościa lub jego majątku, nie będzie mogło być zagwarantowane z powodów niezależnych od Happy Stay.pl  Kwoty wpłacone przez Gościa podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

IV. Rozstrzyganie sporów.

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy HappyStay.pl a Gościem, jest prawo polskie.
Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Happy Stay.pl.

Zadzwoń
Rezerwuj
Dojazd