Regulamin

I. Informacje ogólne.

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów zamieszczonych na stronie www oraz portali rezerwacyjnych.
  Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
  Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie Umowy Najmu Apartamentu między HappyStay Apartments Sp. Z o. o., ul. Osiek 10, 80-842 Gdańsk, NIP: 5833466877, dalej zwaną HappyStay a Gościem, na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.
 2. Niniejsze warunki korzystania z apartamentów, stanowią integralną część umowy najmu Apartamentu, zawartej pomiędzy Gościem a firmą HappyStay.

II. Rezerwacja i zmiany w rezerwacji.

 1. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą rezerwację wraz z adresem apartamentu oraz miejscem odbioru kluczy.
 2. Płatność za pobyt:
  a. Przy rezerwacjach przez portale rezerwacyjne, płatność gwarantowana jest kartą kredytową lub płatniczą.
  b. Przy rezerwacjach przez stronę www lub drogą mailową, wymagana jest wpłata zadatku wysokości 40% wartości rezerwacji, jako opłaty rezerwacyjnej, w ciągu 24 h, na podany w potwierdzeniu rezerwacji rachunek bankowy. Pozostałą kwotę za pobyt, Gość zobowiązany jest wpłacić w dniu przyjazdu podczas meldunku, gotówką lub kartą.
 3. Brak  wpłaty  opłaty  rezerwacyjnej  oznacza anulację  rezerwacji.
 4. W przypadku rezygnacji  z  rezerwacji, nie  przysługuje  zwrot  wpłaconego zadatku.
 5. W przypadku skrócenia pobytu, nie przysługuje zwrot za niewykorzystane doby.
 6. Wszystkie zmiany rezerwacji powinny być dokonywane drogą mailową i powinny zostać zaakceptowane przez HappyStay.
 7. Gość zobowiązany jest do uiszczenia gotówką obowiązujących podatków: M. Sopot: opłaty klimatycznej i M. Gdańsk: podatku miejskiego; w wysokości zgodnej z odrębnymi, uaktualnianymi regulacjami poszczególnych urzędów miasta.
 8. Każdy Gość zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę za sprzątanie końcowe. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości apartamentu i wynosi od 130 pln do 500 pln. Przy rezerwacji apartamentu przez portale rezerwacyjne, Gość otrzymuje informacje o wysokości opłaty za sprzątanie końcowe, podczas procesu rezerwacji. Przy rezerwacji drogą mailową lub poprzez stronę www, wysokość opłaty za sprzątanie końcowe Gość otrzymuje drogą mailową w potwierdzeniu rezerwacji.
 9. HappyStay zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w rezerwacji, jeśli  z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku anulowania rezerwacji z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian, dla rezerwacji dokonanych drogą mailową lub przez stronę www, Gościowi nie przysługuje zwrot wpłaconego zadatku za rezerwację.
  Przy rezerwacjach dokonanych poprzez portale rezerwacyjne, obowiązuje regulamin oferty, w której apartament został zarezerwowany.
 10. Zmiana rezerwacji przez firmę HappyStay jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wynajęcie apartamentu przez firmę HappyStay. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie Apartamentu, przez dostawcę: prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas firma HappyStay ma obowiązek zaproponować Gościowi inny termin albo odstąpić od umowy zwracając Gościowi wpłacony zadatek za rezerwację.
 11. Firma HappyStay zastrzega sobie możliwość, w przypadku awarii lub zdarzeń losowych w apartamencie, udostępnienia apartamentu zamiennego o parametrach  podobnych do zarezerwowanego apartamentu. W przypadku braku zgody na zmianę apartamentu, umowa ulega zmianie, a firma HappyStay ma obowiązek zwrotu Gościowi w całości pobranego zadatku za rezerwację.
 12. Oferta oraz podane ceny na stronie www. oraz portalach rezerwacyjnych  mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Koszt pobytu musi zostać potwierdzony przez HappyStay.

III. Zasady pobytu.

 1. Gość zobowiązany jest do powiadomienia HappyStay o godzinie przyjazdu, najpóźniej na jeden dzień przed datą przyjazdu. Powiadomienia można dokonać telefonicznie + 48 602 216 102 / +48 602 214 901 lub mailowo pod adresem: biuro@happystay.pl.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 w dniu przyjazdu, do 11:00 w dniu wyjazdu.
 3. Po dokonaniu rezerwacji, Gość otrzymuje szczegółowe informacje odnośnie przekazania kluczy. W godzinach od 10:00 do 18:00 klucze wydawane są bezpłatnie. Wydawanie kluczy po godzinie 18:00 i odbiór kluczy-wymeldowanie, przed godziną 08.00 ( jedynie w Sopocie ) wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 100 pln do150 pln.
 4. HappyStay zastrzega sobie prawo do pobierania kaucji zwrotnej w formie preautoryzacji karty płatniczej, w wysokości od 400 pln do 1200 pln, w zależności od wielkości apartamentu, w trakcie procesu meldunkowego, zwrot kaucji nastąpi najpóźniej w kolejny dzień roboczy po wyjeździe Gościa, po sprawdzeniu apartamentu przez pracownika HappyStay.
 5. Gość zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22.00 do 07.00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców. W razie uzasadnionej skargi skierowanej do HappyStay z powodu zachowania Gościa w apartamencie, osoba reprezentująca firmę HappyStay ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
 6. HappyStay zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy, osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a tym samym stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla innych osób oraz mienia.
 7. Apartament służy do celów mieszkalnych. Zabronione jest organizowanie w nim IMPREZ i SESJI FOTOGRAFICZNYCH.
  W przypadku organizowania wieczorów kawalerskich/panieńskich itd. bez wiedzy biura HappyStay, na gościa zostanie nałożona kara w wysokości 1000,00 zł.
 8. Liczba osób przebywających w apartamencie musi być zgodna z ilością miejsc noclegowych. W przypadku naruszenia tego punktu, HappyStay ma prawo rozwiązać Umowę, ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
 9. Firma HappyStay nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu w którym usytuowany jest apartament, jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od firmy HappyStay dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich.
 10. W apartamencie oraz w budynku apartamentu obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA i stosowania NIEDOZWOLONYCH UŻYWEK. Za złamanie zakazu, Gość zostanie obciążony kosztami ozonowania apartamentu w wysokości 1500 pln.
 11. HappyStay nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie: pieniędzy, dokumentów lub innych ważnych lub kosztownych przedmiotów.
 12. Firma HappyStay nie ponosi odpowiedzialności prawno – cywilnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Gości lub osób trzecich na terenie apartamentu w okresie pobytu Gościa. Firma HappyStay jest w pełni zwolniona z takiej odpowiedzialności.
 13. W przypadku zgubienia jednego kompletu kluczy do apartamentu, Gość musi liczyć się z kosztem: 500 pln. W przypadku zgubienia pilota do bramy garażowej, Gość musi liczyć się z kosztem: 300 pln.
 14. Przedłużenie pobytu należy zgłosić najpóźniej do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi wyłącznie w miarę dysponowania wolnymi apartamentami. Nieuzgodnione przedłużenie godziny wyjazdu Gościa równoznaczne jest z zapłatą za kolejną dobę.
 15. Gość otrzymuje do dyspozycji posprzątany apartament wraz z w pełni sprawnym wyposażeniem. Wszelkie zniszczenia bądź uszkodzenia, które Gość zastanie w apartamencie, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić pracownikowi HappyStay. Brak zgłoszenia może oznaczać obciążenie Gościa kosztami naprawy. Gość zostanie obciążony opłatą za ponadprogramowe sprzątanie w przypadku stwierdzenia przez serwis pozostawienia mieszkania w stanie znacznie pogorszonym od zastanego.
 16. HappyStay zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w apartamencie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od HappyStay (dostawa mediów, Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament.
 17. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub braki przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód, Gość powinien zawiadomić pracownika firmy HappyStay.
 18. Gość zobowiązany jest do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie usuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do apartamentu.
 19. Gość zobowiązany jest do wyrzucania śmieci nadprogramowych (niemieszących się w przystosowanych do tego koszach) oraz niepozostawiania śmieci na klatce schodowej. Niezastosowanie się do powyższego będzie jednoznaczne z obciążeniem gościa na kwotę 100 pln.
 20. Gość zobowiązany jest do nieprzetrzymywania zwierząt w apartamencie, chyba, że uzgodniono inaczej  z biurem HappyStay. Firma HappyStay dopuszcza pobyt ze zwierzęciem w wybranych apartamentach, w których gość ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę. Za każdy dzień pobytu jednego zwierzęcia HappyStay nalicza dodatkową opłatę wysokości: 50 pln/doba. W przypadku złamania zakazu przetrzymywania zwierząt obowiązuje kara 100 pln/doba
 21. Godzina wyjazdu i zwrot kluczy ustalane jest z osobą reprezentującą HappyStay. Gość pozostawia obiekt w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał.
 22. Za pobyt dziecka do lat 2 (jedno dziecko na dwoje dorosłych), śpiącego z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagającego pościeli, HappyStay nie pobiera dodatkowych opłat. Przy dokonywaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do poinformowania o takiej okoliczności.
 23. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona – konieczna jest rezerwacja.
 24. HappyStay nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gości.

IV. Sytuacje wyjątkowe.

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, HappyStay zastrzega sobie prawo do zaproponowania Gościowi apartamentu zastępczego lub zmiany terminu pobytu. HappyStay ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, odstąpić od Umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gościa lub jego majątku, nie będzie mogło być zagwarantowane z powodów niezależnych od HappyStay. Kwoty wpłacone przez Gościa podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

V. Rozstrzyganie sporów.

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy HappyStay a Gościem, jest prawo polskie.
Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby HappyStay.

VI. Reklamacje.

Gość ma możliwość do korzystania z prawa do reklamacji usługi świadczonej przez firmę HappyStay Apartments Sp. Z o. o. i dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

 1. Reklamacja powinna uwzględniać dane: imię i nazwisko Gościa, adres e-mail, numer telefonu, termin pobytu, nazwę Apartamentu, ewentualne zdjęcia oraz opis problemu/zdarzenia.
 2. Reklamacje można składać osobiście w biurze HappyStay Apartments Sp. z o. o. przy ulicy Osiek 10, 80-842 Gdańsk lub drogą mailową: biuro@happystay.pl
 3. Czas jaki został przewidziany na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Informacja o wyniku rozpatrzenia reklamacji zostanie udzielona mailowo na adres poczty, podany we wniosku reklamacyjnym.

UWAGI:
Wszelkie uwagi, dotyczące usług świadczonych przez firmę HappyStay Apartments Sp. Z o. o. prosimy kierować na adres: biuro@happystay.pl

Zadzwoń
Rezerwuj
Dojazd